A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn số: 6666/BYT- MT. V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

BỘ Y TẾ

 

Số: 6666 /BYT- MT

V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

                       Kính gửi:

                               - Các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
                               - Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các  quan, đơn vị; Bộ Y tế đã xây dựng “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID- 19 tại cơ quan, đơn vị” (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn). Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành,  quan trực thuộc Chính phủ  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ:

a. Chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế tổ chức phổ biến, tập huấn Hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b.Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Hướng dẫn này.

c.Tổ chức truyền thông về các qui định phòng, chống dịch tại Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị.

d. Phối hợp với Bộ Y tế để chỉnh sửa, bổ sung Hướng dẫn khi cần thiết.

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 a. Tổ chức phổ biến, chỉ đạo triển khai, kiểm tra  giám sát việc thực hiện Hướng dẫn. Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, có thể điều chỉnh Hướng dẫn cho phù hợp.b. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

 c. Chỉ đạo Sở Y tế và các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị triển khai công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

 d. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị trên địa bàn.d.

                đ) Báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu. 

                Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

  • Như Điều 4;
  • PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
  • Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
  • Các đ/c Thứ trưởng;
  • TLĐLĐVN, Phòng TMCNVN;
  • Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế (để t/h);
  • Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP (để t/h);
  • Cổng TTĐT Bộ Y tế;
  • Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

  Đỗ Xuân Tuyên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 150
Hôm qua : 30
Tháng trước : 612