Năm học 2021-2022.

          * Tổng số CBGVNV trong nhà trường: 70 đ/c; trong đó:

- BGH: 3 đ/c

- Giáo viên: 48 đ/c

- Nhân viên văn phòng: 6 đ/c

- Nhân viên nuôi dưỡng: 13 đ/c

         * Các đoàn thể trong nhà trường

- Chi bộ nhà trường: 30 đ/c Đảng viên

- Công đoàn nhà trường: 70 đ/c

- Chi đoàn: 35 đ/c

         * Tổ chuyên môn:

- Tổ mẫu giáo: 32 đ/c

- Tổ nhà trẻ: 18 đ/c

- Tổ văn phòng: 6 đ/c

- Tổ nuôi dưỡng: 14 đ/c